Ulubione

Koszyk

Wyszukiwarka

Dodatkowe menu mobilne

KO_1362x254_3_bez_logo.jpg

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu Internetowego „KRONOSFERA”(dalej „Serwis Kronosfera”)
opublikowany dnia 07.04.2020

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Serwisu Kronosfera określa:

 1. podstawowe zasady i warunki korzystania z Serwisu Kronosfera przez Użytkowników sieci Internet,
 2. zakres usług udostępnianych w Serwisie Kronosfera przez: Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku (ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, nr KRS: 0000090347, NIP: 6731596217, REGON: 330577037),
 3. podstawowe reguły dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Kronosfera,
 4. tryb zgłaszania błędów do Administratora Serwisu Kronosfera,
 5. tryb zgłaszania przypadków naruszeń praw autorskich osób trzecich.

§ 2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Kronosfera.
 2. Serwis Kronosfera – Serwis internetowy „KRONOSFERA”, tj. strona internetowa administrowana przez spółkę Kronospan Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku dostępna w domenie: www.kronosfera.pl, umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług dostępnych w Serwisie Kronosfera.
 3. Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany we właściwym rejestrze domen, pod którym dostępny jest Serwis Kronosfera. Domena o adresie www.kronosfera.pl jest zarządzana przez Kronospan Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku.
 4. Użytkownik – każda osoba, która korzystała lub korzysta z Serwisu Kronosfera (www.kronosfera.pl).
 5. Usługi – usługi (elektroniczne) udostępniane przez Administratora Serwisu za pośrednictwem Serwisu Kronosfera.
 6. Treści – wszelkiego rodzaju utwory, których definicja jest zgodna z definicją przyjętą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym informacje tekstowe, graficzne, multimedialne, itp.
 7. Administrator Serwisu - Kronospan Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku (ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek, nr KRS: 0000090347, NIP: 6731596217, nr REGON: 330577037).
 8. Produkt – rzecz dostępna do sprzedaży i zaprezentowana w Serwisie Kronosfera.
 9. Sklep - sklep internetowy, który stanowi część Serwisu Kronosfera i znajduje się na stronie internetowej kronosfera.pl.

§ 3 Aspekty prawne

 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystaniu z Serwisu Kronosfera jest zobowiązany zapoznać się
  z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu Kronosfera jest równoznaczne z pełną akceptacją zapisów Regulaminu.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.kronosfera.pl w formie, która umożliwia jego zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Uruchomienie Serwisu Kronosfera poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: www.kronosfera.pl lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu Kronosfera jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak znajomości treści Regulaminu nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Kronospan Polska sp. z o. o.
  z siedzibą w Szczecinku.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu Kronosfera jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
 7. Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w Serwisie Kronosfera mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem zapisów w regulaminie Sklepu.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu Kronosfera na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym, indywidualnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania, które spełnia minimalne wymagania techniczne.

§ 5 Zasady używania Serwisu Kronosfera i świadczenia usług

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług proponowanych przez Administratora Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i odbywa się przy uwzględnieniu następujących zasad:
 2. do korzystania z Serwisu Kronosfera przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją Regulaminu,
 3. do korzystania z usług świadczonych przez Administratora Serwisu nie jest wymagane założenie konta,
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie Kronosfera, a co za tym idzie – opuścić stronę internetową Administratora Serwisu.
 5. Administrator Serwisu udostępnia nieodpłatnie za jego pośrednictwem następujące rodzaje usług:
 6. udostępnianie treści w Serwisie Kronosfera, w szczególności takich jak informacje handlowe, informacje dla mediów, inwestorów, itp.,
 7. udostępnianie formularzy, w tym formularzy rejestracyjnych,
 8. udostępnianie oferty produktowej Administratora Serwisu lub jego partnerów handlowych, w szczególności poprzez udostępnianie oferty Sklepów internetowych;
 9. udostępnianie materiałów do odczytywania i przeglądania (zdjęć, danych, opisów, filmów) zamieszczonych w Serwisie Kronosfera.
 10. Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 11. Administrator Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników, bez konieczności informowania ich o tym fakcie.

§ 6 Operowanie treścią

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie Kronosfera w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie Kronosfera, zamiany plików oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie tzw. linków odwołujących się do Serwisu

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Kronospan Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku
  (ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek) – dalej „Administrator danych”.
 2. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora danych należy kierować na adres poczty elektronicznej: rodo@kronospan.pl.
 3. Administrator danych informuje, że jakiekolwiek dane są gromadzone w celach marketingowych, analitycznych i profilowania.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika są m. in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych) – dalej „RODO”.
 5. Dane są przetwarzane w celu zapewnienia właściwego świadczenia usług, za zgodą Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, prowadzenia współpracy, a po jej zakończeniu – do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa lub też do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.
 6. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych (np. agencjom reklamowym, partnerom handlowym oraz podmiotom Kronospan), ale wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usług.
 7. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie Kronosfera wymaga podania określonych danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie określonych danych może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu.
 8. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Dobrowolnie wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie, ale jeszcze przed wycofaniem. Realizacja każdego z praw dokonuje się poprzez przekazanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: rodo@kronospan.pl.
 9. Użytkownik może sam dokonać usunięcia swojego konta w Serwisie Kronosfera, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych Administratorowi danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 10. Każdy Użytkownik subskrybujący Newsletter za pośrednictwem Serwisu Kronosfera, może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym jej momencie, bez wpływu na dalsze użytkowanie Serwisu Kronosfera. Wycofanie zgody na subskrypcję nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.
 11. Bezpieczeństwo danych Użytkowników stanowi priorytet dla Administratora danych. Jeżeli jednak Użytkownik uzna, że poprzez przetwarzanie jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Szczegółowy zakres informacji dotyczących przetwarzania przez danych Użytkowników został opisany w Polityce prywatności dostępnej pod adresem www.kronosfera.pl.

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

 1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w Serwisie Kronosfera jest Kronospan Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku, chyba że wskazano wyraźnie inny podmiot uprawniony.
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie Kronosfera jest Kronospan Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu Kronosfera znajdującego się w domenie www.kronosfera.pl oraz jej poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz Kronospan Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku, chyba że wskazano wyraźnie innych podmiot. Korzystanie z Serwisu Kronosfera przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu Kronosfera, ani jego poszczególnych elementów.
 4. Użytkownik ma prawo korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie Kronosfera do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
 5. Przez prawo do korzystania (wymienione w § 8 ust. 4 Regulaminu) rozumie się w szczególności: zapisywanie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu Kronosfera.
 6. Żadna część Serwisu Kronosfera nie może zostać wykorzystana w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.

§ 9 Reklamacje związane z działaniem Serwisu Kronosfera

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie Kronosfera lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Administratora Serwisu kronosfera@kronosoan.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe (np. adres poczty elektronicznej) oraz opis zagadnienia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres poczty elektronicznej.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie gwarantuje ciągłości działania Serwisu Kronosfera oraz braku przerw w jego dostępności dla Użytkownika.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za występowanie przerw w działaniu Serwisu Kronosfera.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone Użytkownikowi, a które zostały spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu Kronosfera.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem Serwisu Kronosfera przez Użytkownika.
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu Kronosfera wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych, a których utrzymanie nie jest obowiązkiem Administratora Serwisu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji w Serwisie Kronosfera i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu Kronosfera: w zakładce regulamin serwisu
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W takim wypadku zaktualizowany Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie Kronosfera, chyba że został w nim określony inny termin.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji (publikacji zaktualizowanego Regulaminu).

 

                                                                    

                                                                       Administratorzy Serwisu